30 Jahre Savoy Truffle
30 Jahre Savoy Truffle — Garelly-Haus, Saarbrücken, 16.10.2020 (Photo: Katrin Reis) — Awa, Savoy Truffle — MA160675