Savoy Truffle @ "Thalia" Bous, 25.03.2018 (Part 2)

Photos: Uli Weis